2017-09-07_VyatskiePolyany - Details
# File Name Start, UTC+0 Finish, UTC+0 Dist,km Points Src
20170908-Regiser.plt 08-сен-17 09:59 08-сен-17 10:00 1.7 26 src
20170908-Sledi-poteryahi.plt 08-сен-17 09:53 08-сен-17 09:55 1.7 33 src
20170908_Lisa1.plt 08-сен-17 07:20 08-сен-17 10:37 49.8 499 src
20170908_Lisa2.plt 26-авг-17 14:33 08-сен-17 11:05 319.3 303 src
20170908_Lisa5.plt 08-сен-17 09:46 08-сен-17 10:20 24.5 404 src

Count of tracks: 5 Summ distance: 397 km